Thông tin liên hệ

  • 521 Wall St #100, Seattle, WA 98121, United States
  • dieutran@cityu.edu
  • +84917220706 - Ms. Trần Xuân Diệu - In Country Manager / Vietnam Programs (base in Vietnam)
  • 521 Wall St #100, Seattle, WA 98121, United States
  • denny.dang@cityu.edu
  • +1-253-709-4085 - Mr. Denny Đặng - Program Director (base in Seattle)

Yêu cầu thông tin